Skip Navigation or Skip to Content

Interview: Moreno van Loenhout, adviseur en themaspecialist Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit

27 mei 2024
4 min leestijd

Moreno van Loenhout, adviseur en themaspecialist Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit, vertelt over zijn achtergrond en huidige rol. Met zijn kennis en ervaring in huis deelt hij onder andere inzichten over ondermijning in de transport- en logistieksector en geeft hij advies hoe bedrijven zich kunnen beschermen tegen criminele inmenging.

Wil jij jezelf kort introduceren?

“Mijn naam is Moreno van Loenhout en ik ben sinds november 2022 werkzaam als adviseur en themaverantwoordelijke Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit (GOC) bij Platform Veilig Ondernemen (PVO) Midden-Nederland. Ik heb een achtergrond in het veiligheidsdomein, waar ik sinds 2008 actief ben.”

Wat is je achtergrond en hoe heeft dat geleid tot je huidige specialisatie?

“Mijn loopbaan in het veiligheidsdomein begon bij de Nationale politie. Ik werkte als politieagent op straat in Utrecht Overvecht, waar ik ervaring opdeed in zowel het repressieve als preventieve aanpakken van criminaliteit. Met een focus op ondermijnende criminaliteit werkte ik samen met publieke en private partners. Tussen 2019 en 2022 werkte ik voor het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Midden-Nederland als coördinator van de stad Utrecht. Ik was verantwoordelijk voor de uitvoering en coördinatie van integrale projecten rond GOC. In mijn huidige functie bij PVO Midden-Nederland, focus ik mij op het stimuleren van veilig ondernemen door middel van criminaliteitspreventie.”

Wat motiveerde je om je te richten op de bestrijding van GOC in de transport- en logistieksector?

“Mijn motivatie is gebaseerd op mijn kennis van de vernietigende gevolgen van criminele inmenging in deze bedrijfstak. De transport- en logistieksector is een aantrekkelijk doelwit voor diverse vormen van georganiseerde criminaliteit, waaronder drugssmokkel, witwassen van geld en het misbruik van legale diensten voor illegale doeleinden. Met mijn kennis en ervaring streef ik ernaar proactieve maatregelen te nemen om het slachtofferschap van criminaliteit bij werkgevers, werknemers en klanten te voorkomen.”

Wat is je rol binnen PVO Midden-Nederland?

“Ik heb regelmatig gesprekken met werkgevers en werknemers, voorzitters van ondernemers- en brancheverenigingen en lokale veiligheidspartners om actuele veiligheidskwesties te bespreken. Wij zoeken dan samen naar proactieve maatregelen om ondernemers te ondersteunen. Zo heb ik deelgenomen aan een projectgroep voor het ontwikkelen van een E-Learning, specifiek voor planners en vrachtwagenchauffeurs. Een ander voorbeeld is dat ik samen met veiligheidspartners een fysieke training heb ontwikkeld en uitgerold voor medewerkers in de luchtvaart.”

Hoe ziet een typische dag eruit voor jou? Wat doe je voornamelijk?

“Ik voer regelmatig gesprekken met werkgevers en werknemers, waarin ik hen bewust maak van hun kwetsbaarheden. Die zijn voornamelijk gericht op transport over de weg, het water en door de lucht. Daarnaast heb ik als adviseur een proactieve rol binnen verschillende publiek-private samenwerkingen waarin de thema’s schoon, heel en veilig centraal staan. Ook ben ik vaak te vinden op een truckershotspot De Tweede Steeg in Amersfoort. Daar voer ik gesprekken met vrachtwagenchauffeurs en organiseer ik interactieve sessies om hen bewust te maken van criminaliteit aan de hand van de game Operatie Zelos.”

Wat houdt ondermijnende criminaliteit in en tegen welke uitdagingen loop je aan in je strijd hiertegen?

“Criminele organisaties maken gebruik van legale structuren om hun illegale activiteiten uit te voeren, waardoor de onder- en bovenwereld stevig met elkaar verweven raken. Met het verkregen illegale vermogen verwerven deze organisaties economische en sociale macht, waardoor ze invloedrijke posities kunnen innemen. Deze verstrengeling tussen criminaliteit en legitieme sectoren heeft een ondermijnend effect op de samenleving, waarbij het gezag en het vertrouwen in de rechtsstaat worden aangetast. Dat moet worden aangepakt. Daar zie ik aantal uitdagingen:

  • Er bestaat veel onwetendheid binnen onze doelgroep over de aard en omvang van de problematiek;
  • Er bestaat veel wantrouwen richting overheidspartijen, wat de samenwerking en effectiviteit van de aanpak bemoeilijkt;
  • Het is een uitdaging om de verantwoordelijkheid binnen de sector zelf te versterken en actieve betrokkenheid te stimuleren bij het bestrijden van GOC;
  • Wetgeving bemoeilijkt het delen van informatie tussen publieke én publieke en private partners, wat een effectieve aanpak belemmert;
  • De uitvoeringscapaciteit bij overheidspartners is minimaal, wat het moeilijk maakt om adequaat te reageren op signalen van criminele activiteiten.

Om GOC te verstoren en slachtofferschap te voorkomen, is samenwerking tussen publieke en private partijen essentieel. Daar zet ik me dagelijks voor in.”

Hoe zie je de toekomst voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit in de transport- en logistieksector?

“Allereerst zou, wat mij betreft, de focus gelegd moeten worden op het voorkomen van de betrokkenheid van kwetsbare jongeren bij ernstige vormen van (drugs)criminaliteit. Dat zou vanuit de landelijke en lokale zorg- en veiligheidspartners moeten gebeuren.

Tevens is het essentieel om de samenwerking tussen publieke en private partijen te bevorderen. Dit stimuleert de branche om haar eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Ook grensoverschrijdende samenwerkingen moeten focus krijgen. Dat is nodig om wereldwijd vertakte criminele netwerken, machtsstructuren en verdienmodellen te verstoren. Criminaliteit stopt niet bij de grens, daarom moeten we meer onze kennis en krachten internationaal bundelen.”

Wat adviseer je bedrijven in de transport- en logistieksector om zich te beschermen tegen criminele inmenging?

“Benoem sociale, fysieke en digitale veiligheid als prioriteit, met een specifieke focus op criminaliteitspreventie. Neem die punten op in de bedrijfsvoering en ontwikkel er beleid voor. Ik zie het als een verantwoordelijkheid van de ondernemer om de risico’s van slachtofferschap van criminaliteit voor werknemers en klanten tot een minimum te beperken. Organisaties zoals PVO Midden-Nederland kunnen hierin ondersteuning bieden.

Daarnaast: ga in gesprek met concullega’s en motiveer elkaar om deel te nemen aan publieke en private samenwerkingsverbanden. Deel succesverhalen, ervaringen en initiatieven die bijdragen aan de ontwikkeling en implementatie van preventieve maatregelen.

Ten slotte: ga een relatie aan met de wijk- en gebiedsagent van de Nationale Politie en meld eventuele afwijkingen.”

Hoe ziet de samenwerking met andere organisaties eruit in de aanpak van GOC in deze sector?

“Wij werken samen met zowel nationale als regionale overheidsinstanties. Daarnaast werken wij samen met branche- en ondernemersverenigingen en ondernemers. We combineren onze kennis, expertise en financiële middelen om diensten en activiteiten te ontwikkelen die bijdragen aan criminaliteitspreventie.”

Hoe belangrijk is het delen van kennis en netwerken in jouw werk?

“Het is van cruciaal belang. Binnen dit vakgebied hebben we een tekort aan specialisten en ondertussen weten veel organisaties en ondernemers niet goed waar ze terecht kunnen voor ondersteuning. Daarom is het bestaan van organisaties zoals PVO Midden-Nederland van belang om ondernemers hierin te ondersteunen.”

Waar ben je bijzonder trots op?

“Wat mij het meest trots maakt, is de positieve feedback die ik ontvang van deelnemers aan seminars en trainingen. Mijn streven om mijn kennis en ervaring te delen, met als doel hen inzicht te geven in mijn persoonlijke perspectief en ervaringen, vormt hiervoor de basis.

Daarnaast voer ik vaak gesprekken met veroordeelden over diverse verschijningsvormen en fenomenen van criminaliteit. Het vertrouwen dat ik weet te winnen en de bereidheid van hen om mij mee te nemen in hun belevingswereld, vervult mij met trots. De inzichten die ik hierdoor verkrijg over criminele netwerken, machtsstructuren, criminele bedrijfsprocessen en verdienmodellen, zet ik in ten behoeve van veilig ondernemen.”

Wat inspireert je het meest in je werk en heb je nog een laatste advies voor onze lezers?

“Dat ik mensen kan bijstaan met mijn kennis en ervaring en daarmee een positieve bijdrage kan leveren aan veilig ondernemen, daar word ik bij van.

Mijn boodschap is: Niet alles is altijd wat het lijkt; wees niet bang om te vertrouwen op je intuïtie. Jouw informatie kan van onschatbare waarde zijn en het ontbrekende puzzelstukje vormen. Meldingen kunnen zowel persoonlijk als anoniem worden gedaan. Vertrouw erop dat de autoriteiten hier zorgvuldig mee omgaan en je identiteitsgegevens zullen beschermen.”

Contact

Wil je meer weten of hier samen over doorpraten? Neem dan contact op met Platform Veilig Ondernemen Midden-Nederland en Moreno komt graag bij jou langs om de mogelijkheden te bespreken.

Contact